Σεπτεμβρίου 23, 2017
maria politou

maria politou

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ  26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017,  ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ  19:00,  ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ: 

 1. 1.    Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. οικ. 2/66965/ΔΛΔ της 13ης/09/2017 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: “Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/1997 και  Νο 260 - Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος”. [Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Κυρίτσης Γεώργιος].
 2. 2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω και ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 3. 3.    Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου εκτός έδρας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 67 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010). [Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος].
 4. 4.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκκαθαριστών για την εκκαθάριση της διαλυθείσας Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δήμου Ηρακλειδών, που φέρει τον διακριτικό τίτλο: “ΔΑ.ΝΕΗ.Ρ.” [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 5. 5.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ”. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 6. 6.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ”. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 7. 7.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ “ΓΛΥΚΙ”».[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 8. 8.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΙ”.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 9. 9.       Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ”.  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 10. 10.    Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης µε τίτλο: “Ηλεκτρονικός Πολιτιστικός οδηγός για την ανάδειξη, προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κω”  στο πλαίσιο της  υπ’. αριθμ. πρόσκλησης: ΝΑΙΓ 51, (Α/Α ΟΠΣ 2237) με τίτλο: “Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας” του Άξονα Προτεραιότητας 1 “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο  Αιγαίο”. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 11. 11.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: Step2Smart/ Διασυνοριακή Συνεργασίας Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών”, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020”, Άξονας Προτεραιότητας 2 όπως εγκρίθηκε από την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 12. 12.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση – παράταση της υπογραφείσας υπ’ αριθμ. της υπ’ αριθμ. 39985/14-10-2013 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και Αποκεντρωμένης, με αντικείμενο: “Διάθεση προσωπικού, απαιτούμενου εξοπλισμού & εγκαταστάσεων από το Δήμο Κω, για τη στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Αδειών Διαμονής Κω, του Τμήματος Αδειών Διαμονής & Ελέγχου της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης & Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου, για την εξυπηρέτηση συναλλασσόμενων πολιτών – υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Κω καθώς επίσης και των Δήμων Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Λειψών, Λέρου, Νισύρου και Πάτμου”.  [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος].
 13. 13.    Λήψη απόφασης για την κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κω, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4479/2017.  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 14. 14.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Κω. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 15. 15.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ”, (Α.Μ.: 60/2015). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 16. 16.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΚΩ (Β΄ ΦΑΣΗ) – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Δ.Κ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ”.  [Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κιάρης Μηνάς].
 17. 17.    Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χ.Υ.Τ.Α.” και επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,  (Α.Μ.: 64/2011). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 18. 18.    Λήψη απόφασης για την άρση διακοπής των εργασιών και την χορήγηση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΡΟΜΙΣΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ”, (Α.Μ.: 11/2011).  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 19. 19.    Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΙΟΥ”, (Α.Μ. 32/2015).  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 20. 20.    Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΟΔΟΙ ΑΤΤΑΛΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΡΧ. ΓΑΒΡΙΗΛ, ΧΑΛΚΗΣ), (A.M. 27/2015). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 21. 21.    Σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ”, (Α.Μ. 13/2009).[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 22. 22.    Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΑΚΟ ΠΡΙΝΑΡΙ”, (Α.Μ.: 31/2011).  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 23. 23.    Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ”, (Α.Μ.: 37/2011).[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 24. 24.    Σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΚΤΑΙΟΝ”, (Α.Μ. 01/2012).[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 25. 25.    Σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ – ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ (ΟΔΟΣ ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΘΕΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ)”, (Α.Μ. 37/2015).[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 26. 26.    Σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ”, (Α.Μ. 29/2015).[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 27. 27.    Σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΧΑΝΤΑΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, (Α.Μ. 38/2015). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 28. 28.    Σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΑΓΟΥΔΙΟΥ”, (Α.Μ. 46/2015).[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 29. 29.    Σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ – ΔΕΗ – Β΄ ΦΑΣΗ”, (Α.Μ. 37/2016).[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 30. 30.    Λήψη απόφασης για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κω η διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Λαϊονικού Ιατρικού Συνεδρίου από 26 – 29/10/2017 . [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας].
 31. 31.    Αντικατάσταση εκπροσώπων της Ένωσης Ξενοδόχων Κω από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κω, μετά την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της ένωσης – Ορισμός των νέων εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω επιτροπή. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας].
 32. 32.    Προέγκριση μετάβασης αιρετών για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος].
 33. 33.    Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινουμένων για εκτός έδρας υπηρεσίας και ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

"Λευκή Νύχτα" στην Κω για δεύτερη φορά στις 27 Σεπτεμβρίου.
Ένας νέος θεσμός που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι.
Τα καταστήματα είναι ανοιχτά μέχρι το πρωί, υπάρχουν μουσικές εκδηλώσεις σε δρόμους της πόλης, χωρίς περιορισμός το ωράριο.
Ένα όμορφο εγχείρημα, σε μια προσπάθεια τόνωσης των εμπορικών καταστημάτων και όχι μόνο...
Ετοιμαστείτε γιατί τα καταστήματα σας περιμένουν έχοντας ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις!
Γιατί η Κως... Θεραπεύει τα πάντα!!!
 
62085ab9b5f08cec6f3258a51d7584ed L

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 9η
Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου και με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στο κτίριο του επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 8 στη Ρόδο, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο : Εξέταση πορείας θεμάτων Νεωρίου Σύρου.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ 2ο : Ανάληψη πρωτοβουλιών εν όψει της επικείμενης κατάργησης των
μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Νότιου Αιγαίου και Δήμου Μήλου με τίτλο : Επισκευές -
συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Μήλου. Ορισμός
δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Νότιου Αιγαίου και Δήμου Αμοργού με τίτλο : Επισκευές -
συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Αμοργού.
Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Γιάννης Μαργαρίτης
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Νότιου Αιγαίου και Δήμου Πάρου με τίτλο : Επισκευές -
συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Πάρου. Ορισμός
δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
έργου με τους αναπληρωτές τους.
ΠΡΟΣ: 1. Τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Όπως ο πίνακας αποδεκτών
2
Εισηγητής:Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδκής Συνεργασίας μεταξύ
Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου με τίτλο :
Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου
Αντιπάρου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Νότιου Αιγαίου και Δήμου Τήνου με τίτλο : Επισκευές -
συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Τήνου. Ορισμός
δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Γιάννης Γιαγιάς
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδκής Συνεργασίας μεταξύ
Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κύθνου με τίτλο: Επισκευές
- συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Κύθνου.
Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης
ΘΕΜΑ 9ο : Σύναψη ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Άνδρου για το έργο
«Ηλεκτροφωτισμός Δρόμου και Αύλειου Χώρου Μονής
Παναχράντου».
Εισηγητής: Δημήτρης Λοτσάρης
ΘΕΜΑ 10ο : Τροποποίηση Π/Υ 2017 ΠΕ Κυκλάδων και 5η Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος Κυκλάδων.
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης και Αθηνά Καλλιγά
ΘΕΜΑ 11ο : 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Π/Υ 2017 ΠΕ
Δωδεκανήσου.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 12ο : Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη 10 υπαλλήλων με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου
ΘΕΜΑ 13ο : Αύξηση ωραρίου εργασίας επτά (7) υπαλλήλων με σχέση εργασίας
ΙΔΑΧ των Π.Ε.Δωδεκανήσου δυνάμει του άρθρου 87 του
ν.4483/2017.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου
ΘΕΜΑ 14ο : Πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών –
ειδικότητας Κτηνιάτρων στις ΠΕ Δωδεκανήσου με σύμβαση εργασίας
ΙΔΟΧ για την εφαρμογή του Προγράμματος επιτήρησης και λήψης
μέτρων για τα εξωτικά νοσήματα.
Εισηγητής:Φιλήμονας Ζαννετίδης
ΘΕΜΑ 15ο : Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου για την κατ' εξαίρεση
Χωροθέτηση εκτός καθορισμένης Λατομικής Περιοχής, για την
παράταση της άδειας εκμετάλλευσης υφιστάμενου Λατομείου
Μαρμαροψηφίδαςστην Πάρο.
Εισηγητής: Γιάννης Φλεβάρης
ΘΕΜΑ 16ο : Αντικατάσταση του πρώην περιφερειακού συμβούλου Μιχαήλ
Δρακιού από την Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
Ρόδου.
Εισηγητής: Νίκος Καραμαρίτης
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο
3
«Ανακατασκευή – Διαμόρφωση Χώρων Κράτησης Κεντρικού
Λιμεναρχείου Ρόδου» και ακύρωση της υπ.αριθμ.8/2017 Απόφασης.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση τροποποίησης προγραμματικών/διαβαθμιδικων
συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη χορήγηση
παράτασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα:
- Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το
έργο «Συντήρηση και αναβάθμιση του κτιρίου του
Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας Κρεμαστής» ως προς το Άρθρο
4: Αμοιβή – Πόροι – Χρηματοδότηση – Διάρκεια
- Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το
έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Φανών» ως προς το
Άρθρο 2: Σκοπός / Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός
– Χρονοδιάγραμμα
- Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Ρόδου για το
έργο «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά»
ως προς το Άρθρο 6 : Διάρκεια – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του έργου
- Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Καλύμνου για
το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως
προς το Άρθρο 3 : Ισχύς - Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα
- Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Λέρου για το
έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως
προς το Άρθρο 3 : Ισχύς - Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα
- Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Σύμης για το
έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως
προς το Άρθρο 3 : Ισχύς - Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα
- Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Χάλκης για το
έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως
προς το Άρθρο 3 : Ισχύς - Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα
-Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
Του Υπ. Πο & Αθλ. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για
την προστασία, διαμόρφωση και ανάδειξη ανασκαφής στο
χώρο των χερσαίων εγκ/σεων του νέου Λιμανιού Σχοινούσας
στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή λιμανιού Σχοινούσας
στον Όρμο Λιβάδι και οδού προσπέλασης από τη Χώρα
4
προς το Λιβάδι», ως προς το Άρθρο 3: Ισχύς - Διάρκεια -
Χρονοδιάγραμμα
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 19ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ
του ΥΠΠΟΑ, της ΠΝΑ & του Δήμου Κέας, για την εκτέλεση του
έργου «Ευπρεπισμός και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων
Καρθαίας και Αγίας Ειρήνης στη νήσο Κέα».
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ 20ο : Έκδοση ψηφίσματος άρσης του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης
σύνταξης χηρείας.
Εισηγήτρια: Χρηστιάννα Πάπιτση
ΘΕΜΑ 21ο : Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου
Περιφερειακού Συμβουλίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ
5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Α.
1. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο
2. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιο Λεονταρίτη
3. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπο Κόκκινο
Β.
1. κ. Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
2. Τον Εκτελούντα Χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου.
3. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
4. Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Ν.Α
5. κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων & Δωδεκανήσου
6. ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
7. Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
8. Νομικοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
9. Σύλλογοι Υπαλλήλων Π.Ν.Α.
10. Εφημερίδες και Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου

Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η ορκωμοσία των Αριστευσάντων αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών της χώρας μας, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στο Ασκληπιείο της Κω.
Η πρωτοβουλία ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο Κω που με την αμέριστη συμπαράσταση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και ιδιαίτερα του Προέδρου της κ. Βλασταράκου, και τη συνεργασία του ΔΙΙΚ, κατάφερε να θεσμοθετήσει την διεξαγωγή της ορκωμοσίας παρουσία των Πρυτάνεων των επτά Ιατρικών Σχολών, όλων των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων, εκπροσώπων των τοπικών Αρχών και πλήθος κόσμου.
Η Κως με περηφάνια φιλοξένησε αυτή την σημαντική εκδήλωση στο Ασκληπιείο, μνημείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή και την δράση του Ιπποκράτη, πατέρα της Ιατρικής, παρουσιάζοντας στους παρευρισκόμενους μια άψογη εκτέλεση του όρκου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΔΡΕΠΠΟ Φαιναρέτη».
Ο όρκος του Ιπποκράτη είναι ένα αριστούργημα ηθικού μεγαλείου, καθώς προβάλλει τις θεμελιώδεις αρχές του επαγγελματικού ήθους των γιατρών και διατυπώνει τις αθάνατες υποθήκες του σοφού Δασκάλου της Κω προς κάθε άνθρωπο.
Στόχος του Ιατρικού Συλλόγου Κω είναι μέσω της στήριξης πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν την Ιπποκρατική ιδέα να δημιουργήσει και εκτός ελληνικών συνόρων την επιθυμία στον ιατρικό κόσμο να επισκεφτούν το Ασκληπιείο, να νιώσουν την συγκίνηση του όρκου στον τόπο που ξεκίνησε και εξέλιξε την ιατρική επιστήμη ο Ιπποκράτης, ώστε η Κως πέρα από τουριστικός προορισμός να αποτυπώνεται στις συνειδήσεις όλων ως σημείο εκκίνησης της δυτικής ιατρικής όπως την γνωρίζουμε σήμερα.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΤΖΑΚΗ                                ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑ

Σελίδα 1 από 228

Ελλάδα

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.