Δεκεμβρίου 17, 2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Σας προσκαλούμε στην 1η τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ τηνΤρίτη 16-01-2018και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

 1. 1.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου & Α΄ φάσης Μαστιχαρίου».
 2. 2.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών»ΟΜΑΔΑ Α (καύσιμα).
 3. 3.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών ταινιοφιλτρόπρεσσας ΒΙΟ.ΚΑ. πόλεως Κω».
 4. 4.    Ορισμός επιτροπών του Ν. 4412/2016 και επιτροπών συντήρησης επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
 5. 5.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ  ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2018-2019».
 6. 6.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 2/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την«Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης προσωπικού της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2018».
 7. 7.    Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 2017.
 8. 8.    Δεσμεύσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.
 9. 9.    Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών.
 10. 10. Λοιπά θέματα.
 11. 11. Αιτήσεις δημοτών.

 

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

                         Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

                         Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Σας προσκαλούμε στην 12ητακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 08-08-2017και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.    Έγκριση Απολογισμού χρήσεως 2016.
 2. 2.    Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων χρήσεως 2016.
 3. 3.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 22/2017 μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού στην πόλη της Κω από τις δεξαμενές στη θέση Σφαγεία» λόγω πολλαπλών διαρροών που προκλήθηκαν εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017.
 4. 4.    Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020.
 5. 5.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για το έργο: «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Βάρα Ζηπαρίου Δικαίου».
 6. 6.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσηςστη Δημοτική Κοινότητα Κω» (Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21-07-2017).
 7. 7.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτωνστη Δημοτική Κοινότητα Κω» (Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21-07-2017).
 8. 8.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την Προμήθεια σωληνώσεων γεωτρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Κω (Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21-07-2017).

 

 1. 9.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια πινάκων και ηλεκτρολογικού υλικού γεωτρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Κω»(Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21-07-2017).
 2. 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων Δ.Ε. ΚΩ».
 3. 11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 19/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού».
 4. 12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 20/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την«Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης και ηλεκτροκινητήρων».
 5. 13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 21/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για τον «Καθαρισμό Θαλάμων αντλιοστασίων ακαθάρτων πόλεως Κω».
 6. 14. Aνάθεση παροχής υπηρεσιών για την «Επεξεργασία λυμάτων – σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου μείωσης και διαχείρισης βιομάζας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κω (Ε.Ε.Λ. Κω)».
 7. 15. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων Δικαίου Κω».
 8. 16. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού λόγω σεισμού.
 9. 17. Εγκρίσεις δαπανών προϋπολογισμού 2017.
 10. 18. Λοιπά θέματα.
 11. 19. Αιτήσεις δημοτών.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

                         Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

                         Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ                         

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

                                   

 

 ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.