Οκτωβρίου 22, 2018

Κοιν.

κ.κ.  Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ   ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ  17  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018,  ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ &  ΩΡΑ  19:00,  ΜΕ  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. 1.    Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 47726/04-05-2018 απόφασης έγκρισης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ( ΑΔΑ: 6Γ2Ι465ΧΙ8-241) για την ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2018 του έργου με τίτλο: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΠΑΡΚΕ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ”, ποσού 100.000€.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 2. 2.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 3. 3.    Λήψη απόφασης για την επιλογή δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 4. 4.    Λήψη απόφασης για την άρση διακοπής εργασιών και χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: “Συντήρηση – αποκατάσταση στο Γυμνάσιο Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας”, (Α.Μ.: 56/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 5. 5.    Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφανείας 240 τ.μ., στην θέση «Παναγία Ζηνιώτισσα», με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 6. 6.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών/ υπηρεσιών Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 7. 7.    Έγκριση τοποθέτησης τερματικών συσκευών αποδοχής καρτών πληρωμής (POS), υπογραφή σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα EUROBANK και ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 8. 8.    Αίτημα κας Ευγενίας Αθανασίου Δρόσου το γένος Αργυριάδη, ως ιδιοκτήτρια του Γραφείου Γενικού Τουρισμού με την επωνυμία: “ELMA KO CITI TRAIN BUS”, για την αλλαγή της στάσης επιβίβασης – αποβίβασης της ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 9. 9.    Λήψη απόφασης περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 10. 10.  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση – Αποκατάσταση στο Γυμνάσιο Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας”, (Α.Μ.: 56/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 11. 11.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Έργα γεφύρωσης στην περιοχή «ΚΕΡΟΥΛΙΑ» Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 12. 12.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στην ευρύτερη περιοχή Μαρμαρίου (ΑΓΚΙΝΑΡΩΠΗ)”, (Α.Μ.: 45/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 13. 13.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός οδού 25ης Μαρτίου Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας”, (Α.Μ.: 39/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 14. 14.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή κτιρίου νέου βρεφονηπιακού σταθμού”, (Α.Μ.: 22/2008). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 15. 15.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών 2ου τμήματος της υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 –Συντήρηση – καθαρισμός – έλεγχος λειτουργιάς  σιντριβανιών, (Α.Μ.: 59/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 16. 16.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “Συντήρηση μηχανήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος”. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος του δημοτικού εργοταξίου κος Μαραγκός Σεβαστιανός).
 17. 17.  Έγκριση των 14-6-2018, 13-6-2018, 12-6-2018, 7-6-2018, 6-6-2018, 5-6-2018, 25-5-2018, 22-5-2018, 21-5-2018 & 17-5-2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου & πιστοποίησης ABS οχημάτων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος του δημοτικού εργοταξίου κος Μαραγκός Σεβαστιανός).
 18. 18.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών εκδοροσφαγέων δημοτικού σφαγείου Κω, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2018 έως και 30/06/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 19. 19.  Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του εκπροσώπου γονέων & κηδεμόνων των βρεφονηπιακών σταθμών από το διοικητικό συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. και ορισμού νέου εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. κος Ζερβός Μανώλης).
 20. 20.  Λήψη απόφασης για την πρόωρη λύση του υπ’ αριθμ. 28802/2015 συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή Αγ. Τριάδα της Κοινότητας Αντιμάχειας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 21. 21.  Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης υπηρεσιών “Κλάδευσης δένδρων οδικού δικτύου πόλεως Κω.” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μουζουράκης Θεόφιλος).
 22. 22.  Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινουμένων για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Κως, 02/05/2018

Α.Π.: 11928

 

3

 

 

                                                                                                     

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              

    ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                 ΠΡΟΣ:                                           

 

1) Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους,

    & κ. Δήμαρχο Κω.

2) Τους κ.κ. Προέδρους των

    Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

 

               ΔΗΜΟΣ  ΚΩ                                                                                      

     ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                        

          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η                  

                                                                                   

      

            

 

                 

                                                                                                                                                     

             

                                                                                                        

                                                                                                                              

                                                                                                                                       

                                                                                                                                 

 

Κοιν.

κ.κ.  Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ   ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ   ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ   7  ΜΑΪΟΥ  2018,  ΗΜΕΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ  &  ΩΡΑ  19:00,  ΜΕ  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. 1.    Έκφραση γνώμης επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής  λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» …. λοιπές διατάξεις],  αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ. (Εισηγητής:  Δήμαρχος Κω κος Κυρίτσης Γιώργος).
 2. 2.    Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στον Δήμο Κω κατόπιν εκλογής. (Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 3. 3.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2018 Απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ως άνω Οργανισμού Δήμου Κω, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/Β/05-12-2017, περί πρότυπου Κανονισμού.  (Εισηγητής:  Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Οργανισμού κος Ζερβός Εμμανουήλ).
 4. 4.    Έγκριση Α’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2018.  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 5. 5.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2018  Απόφασης του Δ/Σ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω, περί ψήφισης  οικονομικού απολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής:  Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. κος Ζερβός Εμμανουήλ).
 6. 6.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018  Απόφασης του Δ/Σ της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω, περί ψήφισης  οικονομικού απολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής:  Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. κος Ζερβός Εμμανουήλ).
 7. 7.    Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου Δήμου Κω» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρόσκλησης 5132/23-02-2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10311/04-04-2018 του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» στον άξονα προτεραιότητας “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος.” (Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 8. 8.    Αποδοχή της ένταξης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή εξεδρών στο Μαρμάρι και στο Τιγκάκι” στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 -2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ). (Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 9. 9.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών/ υπηρεσιών Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 10. 10.  Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 11. 11.  Λήψη απόφασης επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Κω.  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 12. 12.  Προέγκριση μετάβασης κ. Δημάρχου για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Κυρίτσης Γιώργος).
 13. 13.  Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινούμενων για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων.  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

                              

 

                                                    

Κως, 02/05/2018

Α.Π.: 11928

 

3

 

 

                                                                                                     

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              

    ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                 ΠΡΟΣ:                                           

 

1) Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους,

    & κ. Δήμαρχο Κω.

2) Τους κ.κ. Προέδρους των

    Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

 

               ΔΗΜΟΣ  ΚΩ                                                                                      

     ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                        

          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η                  

                                                                                   

      

            

 

                 

                                                                                                                                                     

             

                                                                                                        

                                                                                                                              

                                                                                                                                       

                                                                                                                                 

 

Κοιν.

κ.κ.  Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ   ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ   ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ   7  ΜΑΪΟΥ  2018,  ΗΜΕΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ  &  ΩΡΑ  19:00,  ΜΕ  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. 1.    Έκφραση γνώμης επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής  λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» …. λοιπές διατάξεις],  αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ. (Εισηγητής:  Δήμαρχος Κω κος Κυρίτσης Γιώργος).
 2. 2.    Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στον Δήμο Κω κατόπιν εκλογής. (Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 3. 3.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2018 Απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ως άνω Οργανισμού Δήμου Κω, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/Β/05-12-2017, περί πρότυπου Κανονισμού.  (Εισηγητής:  Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Οργανισμού κος Ζερβός Εμμανουήλ).
 4. 4.    Έγκριση Α’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2018.  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 5. 5.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2018  Απόφασης του Δ/Σ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω, περί ψήφισης  οικονομικού απολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής:  Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. κος Ζερβός Εμμανουήλ).
 6. 6.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018  Απόφασης του Δ/Σ της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω, περί ψήφισης  οικονομικού απολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής:  Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. κος Ζερβός Εμμανουήλ).
 7. 7.    Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου Δήμου Κω» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρόσκλησης 5132/23-02-2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10311/04-04-2018 του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» στον άξονα προτεραιότητας “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος.” (Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 8. 8.    Αποδοχή της ένταξης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή εξεδρών στο Μαρμάρι και στο Τιγκάκι” στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 -2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ). (Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 9. 9.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών/ υπηρεσιών Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 10. 10.  Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 11. 11.  Λήψη απόφασης επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Κω.  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 12. 12.  Προέγκριση μετάβασης κ. Δημάρχου για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Κυρίτσης Γιώργος).
 13. 13.  Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινούμενων για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων.  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

                              

 

                                                    

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.
στο νησί μας καθώς και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και τη μη εφαρμογή του φόρου
διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα. [Εισηγητής: κ. Δήμαρχος Κω].
2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του
έργου: “Συντήρηση – Επισκευές στον παιδικό σταθμό Γ. Αβέρωφ, πόλης Κω”. [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
3. Συμμετοχή του Δήμου Κω στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PANORAMA WORLD FESTIVAL”
στη Σουηδία 17 και 18 Φεβρουαρίου 2018 και ψήφιση – διάθεση πίστωσης. [Εισηγητής:
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης].
4. Συμμετοχή του Δήμου Κω στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “SALON DE VACANCES” στις
Βρυξέλλες 1 – 4/02/2018 και ψήφιση – διάθεση πίστωσης. [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.
Κρητικός Αντώνης].
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ νήσου Κω”, λόγω τροποποίησης της
μελέτης. [Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
6. Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου: «Αντικατάσταση
ασφαλτοτάπητα υφιστάμενων οδών οικισμού Σ. Βενιζέλου», (Α.Μ. 28/2009). [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση των
παράπλευρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ”, (Α.Μ. 13/2009). [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση
Κεντρικής οδού στο Κακό Πρινάρι», (Α.Μ. 31/2011). [Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση
οδών του παλαιού σχεδίου, μετά από πράξεις αναλογισμού και αποζημιώσεις», (Α.Μ.
37/2011) [Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση
οδού πρόσβασης στο νέο Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας”, (Α.Μ. 41/2015). [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας που αφορά στο διαχειριστικό
έλεγχο της χρήσης 2016 Δήμου Κω από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. [Εισηγητής: Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών].
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5802. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9310. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
μηχανήματος (φορτωτή) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78487. [Εισηγητής: Εντεταλμένος
δημοτικός σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4052. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5796. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων. [Εισηγητής:
Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Τζιμίκου που αφορά στην:
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΦΑΞ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KONICA MINOLTA». [Εισηγητής: Δ/νση
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η ΤΗΣ ΑΠΟ 8 Δεκεμβρίου 2017, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΟΣ ΚΩ – ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ -ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7 - 85300 ΚΩΣ – ΤΗΛ. 2242360431-432-433 - FAX. 2242021341 Σελίδα 3
19. Έγκριση 3ου Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Dataverse που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ-
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2017». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής].
20. Έγκριση 3oυ Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Logicom που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
21. Έγκριση 1oυ Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Link που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
22. Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Mycom που αφορά στις :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΞ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
23. Έγκριση 4ου Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας OTS που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ –ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
24. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής υπηρεσιών Δημοτικού Σφαγείου Κω. [Εισηγητής: Δ/νση
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης].
25. Έγκριση διενέργειας προμηθειών. [Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών].
26. Έγκριση της Προμήθειας “Τροφίμων για τους άπορους – ομάδα Δ΄ είδη Οπωροπωλείου” με
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
[Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών].
27. Έγκριση της Προμήθειας “Ανταλλακτικών για τις ανάγκες του δημοτικού σφαγείου” με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
[Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών].
28. Προέγκριση μετακίνησης αιρετών. [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης].
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σελίδα 1 από 3
© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.