Ιουλίου 20, 2019

ΟΡΑΜΑ: Υπόλογος για παρακώλυση συγκοινωνίας, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας ο κος Κυρίτσης αν τολμήσει να κλείσει παράνομα την Ακτή Κουντουριώτη

Αυγούστου 07, 2018 0

 

 
   

 

Υπόλογος για παρακώλυση συγκοινωνίας, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας ο κος Κυρίτσης αν τολμήσει να κλείσει παράνομα την Ακτή Κουντουριώτη

Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας να αγνοήσουν επιδεικτικά την παράνομη προσπάθεια του κου Κυρίτση να επιβάλει ετσιθελικά τις ιδεοληψίες του.

Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ απόφαση που να υποχρεώνει τους Κώους πολίτες να προσαρμοστούν στις καθεστωτικές πρακτικές του κου Κυρίτση.

Ούτε η Ελληνική Αστυνομία και πόσο μάλλον η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορούν να επιβάλουν σε κανέναν δημότη, κάτοικο ή επισκέπτη του νησιού μας να μην διέλθει της Ακτής Κουντουριώτη.

Οι υποτιθέμενες αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επικαλείται στις σημερινές του δηλώσεις ο κος Κυρίτσης δεν υπάρχουν. Αποτελούν απλά γνωμοδοτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ουδέποτε έλαβε σχετική απόφαση. Απέσυραν το θέμα και δεν επανήλθαν ποτέ.

Τόσο η νομοθεσία όσο και τα βήματα που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει για να προχωρήσει σε μία τέτοια κυκλοφοριακή ρύθμιση είναι ξεκάθαρα και καταλήγουν στην έκδοση ΦΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 2696/1999. Δείτε το έγγραφο που επισυνάπτουμε γιατί εμείς μιλάμε μόνο και πάντα με στοιχεία.

Ενημερώνουμε τους συμπατριώτες μας ότι χωρίς την επίδειξη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Κω δημοσιευμένης σε ΦΕΚ κανείς δεν μπορεί να τους εμποδίσει.

Καλούμε τέλος τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας να μην ενδώσουν στους εκφοβισμούς του κου Κυρίτση και να υπερασπιστούν τη νομιμότητα προς όφελος του Κωακού λαού τον οποίο και έχουν ταχθεί να υπηρετούν ανεξάρτητα από Δημοτικές Αρχές.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

: Οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία πληρότητας φακέλου της
διαδικασίας έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ. 1
και 3 του Ν.2696/99(ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθ.48. του Ν.
4313/2014, ΦΕΚ-261 Α/17-12-2014).
2/8
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του
Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΔΑ: ΒΝΛ5ΟΡ1Γ-ΓΟΤ).
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15109/13-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις
αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
11. Τις υπ’ αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 4176/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης των κυκλοφοριακών και συναφών ρυθμίσεων από τους
ΟΤΑ για τις οδούς αρμοδιότητάς τους.
12. Την υπ΄αριθ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06ης Φεβρουαρίου 2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/06-
02-2015) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
της Χώρας»
13. Του με αριθμ. πρωτ. 8713/2225/13-02-2015 (Ορθή Επανάληψη 17-2-2015) εγγράφου της Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ.
Μακεδονίας «Άσκηση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτ.Μακεδονίας».
14. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ.19783/269/14-04-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ΄ αρίθ.
35082/1652/05-06-2014 Απόφασης Γενικής Γραμματέως περί άσκησης αρμοδιότητας έγκρισης
αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 52
και 52Α του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Σύμφωνα με το αρθ. 52 του ΚΟΚ όπως αυτό ισχύει σήμερα ( 3 και 4 σχετικά) και αναφορικά με τα
μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, προκύπτει η αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την :
α) έγκριση των αποφάσεων Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου του πρώτου εδαφίου της παρ. 1
β) έγκριση μελετών καθορισμού των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για τις κατ’ εξαίρεση
περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο αυτού,
γ) έκδοση απόφασης της παρ.3
δ) έκδοση απόφασης λήψης των μέτρων της παρ. 6
Σχετικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των παραπάνω, διατυπώθηκαν με την 6) σχετική
Εγκύκλιο και τα 7) και 8) σχετικά έγγραφα του ΥΠΟΜΕΔΙ.
Γενικά, η έκδοση απόφασης Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, θα πρέπει
να βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, στους κανόνες της επιστήμης και της πρακτικής και στην
συγκεκριμένη για την κάθε περίπτωση μελέτη καθορισμού των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας με πλήρη
στοιχεία, από τα οποία θα προκύπτει αδιαμφισβήτητα η ορθότητα της κρίσης και θα τεκμηριώνεται η
σκοπιμότητα και η νομιμότητα της έγκρισης, όπως και η δυνατότητα εφαρμογής των τεχνικών λύσεων που
εγκρίνονται, δεδομένου ότι η απαιτούμενη κατά Νόμο έγκριση είτε των αποφάσεων Περιφερειακού ή
Δημοτικού Συμβουλίου είτε των μελετών που αφορούν σε μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα
με τις προαναφερόμενες διατάξεις από το Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναφέρεται στην άσκηση
πλήρους ουσιαστικού ελέγχου (ΣτΕ 4176/2013).
Για να είναι δυνατή η προώθηση των σχετικών αιτημάτων για την έκδοση της Απόφασης Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τα παραπάνω, θα
πρέπει ο σχετικός φάκελος που συνοδεύει το υπό έγκριση αίτημα στην Υπηρεσία μας να περιλαμβάνει τα
παρακάτω στοιχεία :
Α. Για την έκδοση Απόφασης Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης
αποφάσεων Περιφερειακών ή Δημοτικών Συμβουλίων που αφορούν στα μέτρα ρύθμισης
κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για
λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1
του αρ 52 του ΚΟΚ, απαιτούνται :
1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 79 του Ν.3463/2006
και ειδικά των παρ. 2 & 4 (απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ.
κατόπιν εισήγησης της Δημαρχιακής Επιτροπής, διαβούλευση, κλπ.) ή του Περιφερειακού
Συμβουλίου κατά περίπτωση.
2. Κυκλοφοριακή μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί από ή για λογαριασμό της αρμόδιας Τεχνικής
Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. και συνοδεύει την προαναφερόμενη απόφαση.
Η εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνει:
3/8
Α) τεχνική περιγραφή με στοιχεία όπως περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης, κατηγοριοποίηση
της οδού, γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού, κυκλοφοριακός φόρτος, σκοπιμότητα-
αναγκαιότητα της ρύθμισης, εξέταση εναλλακτικών λύσεων, πρόταση ρύθμισης, στοιχεία που
αποδεικνύουν σαφώς ότι τα προτεινόμενα αποτελούν την βέλτιστη επιλογή και υποστηρίζουν
ταυτόχρονα τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) κλπ,
Β) σχέδια ή χάρτες στα οποία θα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σε σχέση με το
συνολικό οδικό δίκτυο της περιοχής.
3. Σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειών για λεωφορειακές διαδρομές
ΚΤΕΛ ή των Δήμων για αστικές λεωφορειακές διαδρομές, εφόσον οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
επηρεάζουν τις υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα μέτρα είναι προσωρινά και απαιτούνται για την εκτέλεση
συγκεκριμένου προγραμματισμένου έργου, η προαναφερόμενη μελέτη θα πρέπει στην τεχνική περιγραφή
να περιλαμβάνει επιπλέον:
4. Αντιστοίχιση εργασίας - προτεινόμενου μέτρου ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σε όλα τα
τμήματα των οδών του οδικού δικτύου στα οποία εκτελείται το έργο και χρονοδιάγραμμα
εργασιών, σε αντιστοιχία με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, με συγκεκριμένη
αναφορά στην ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτών. Τα στοιχεία αυτά όπως και το σύνολο των
χαρακτηριστικών των οδών μπορούν να κωδικοποιούνται σε πίνακα.
5. Συμπεράσματα από τα οποία να προκύπτει ότι λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά της οδού, το εύρος κατάληψης ανάλογα με την εργασία και το εναπομείναν
πλάτος του οδοστρώματος, τα προτεινόμενα μέτρα δύναται να εφαρμοστούν στις συγκεκριμένες
οδούς και επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ της λειτουργίας της οδού και του εργοταξίου:
Α) Κυκλοφοριακή ροή - Ενόχληση χρηστών οδού.
Β) Ασφάλεια χρηστών οδού - Ασφάλεια εργαζομένων στο εργοτάξιο.
Γ) Αποτελεσματικός προγραμματισμός εργασιών κατασκευής - Οικονομία κυκλοφοριακής
λειτουργίας
6. Συναίνεση άλλων φορέων (Κρατικών Υπηρεσιών ή άλλων ΟΤΑ) σε περίπτωση, που απαιτείται
η παράκαμψη της κυκλοφορίας σε οδούς αρμοδιότητας τους.
Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εθνικές τεχνικές
οδηγίες και πρότυπα και να μην έρχονται σε αντίθεση με γενικότερες ρυθμίσεις ή αστυνομικές διατάξεις
που ενδεχομένως έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί και έχουν εφαρμογή στην συγκεκριμένη περιοχή της
ρύθμισης.
Β. Για την έκδοση Απόφασης Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης μελετών
καθορισμού των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για τις κατ΄ εξαίρεση περιπτώσεις που ορίζονται
στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του αρθ.52 του ΚΟΚ, απαιτούνται:
1. Κυκλοφοριακή μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει
Α) τεχνική περιγραφή με στοιχεία όπως περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης, κατηγοριοποίηση
της οδού, γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού, κυκλοφοριακός φόρτος, σκοπιμότητα-
αναγκαιότητα της ρύθμισης, εξέταση εναλλακτικών λύσεων, πρόταση ρύθμισης, στοιχεία που
αποδεικνύουν σαφώς ότι τα προτεινόμενα αποτελούν την βέλτιστη επιλογή και υποστηρίζουν
ταυτόχρονα τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) κλπ,
Β) σχέδια-χάρτες στα οποία θα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σε σχέση με το
συνολικό οδικό δίκτυο της περιοχής.
2. Σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειών για λεωφορειακές διαδρομές
ΚΤΕΛ ή των Δήμων για αστικές λεωφορειακές διαδρομές, εφόσον οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
επηρεάζουν τις υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα μέτρα είναι προσωρινά και απαιτούνται για την εκτέλεση
συγκεκριμένου προγραμματισμένου έργου, η προαναφερόμενη μελέτη – τεχνική περιγραφή (καθορισμού
των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας) θα πρέπει να συμπληρωθεί με τα προαναφερόμενα στις παραγράφους
4), 5) και 6) της Α περίπτωσης.
4/8
Για την έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται στις παρ. 3 και 6 του αρθ. 52 του ΚΟΚ
όπως ισχύει σήμερα, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου. Για
την παρ. 3 απαιτείται η πληρότητα φακέλου που αναφέρεται στην περίπτωση Α του παρόντος καθώς
και ο κανονισμός λειτουργίας του πεζόδρομου. Για την παρ. 6, η πληρότητα φακέλου εξετάζεται
κατά περίπτωση (περίπτωση Α ή Β του παρόντος), λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της προαναφερόμενης παρ. 1.
Για την πληρότητα των φακέλων που αφορούν στην έκδοση Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας για την έγκριση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας
που προβλέπονται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός χερσαίας ζώνης λιμένα (ΧΖΛ) τοπικής σημασίας
που προβλέπονται στο αρθ. 52Α Κ.Ο.Κ. για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράμματα
και μελέτες διαχείρισης (Master Plan), θα ακολουθήσει νέα οδηγία.
Η έλλειψη πληρότητας των φακέλων σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα που συνοδεύουν τα
σχετικά αιτήματα ή η υποβολή ασαφών αιτημάτων - μελετών τα οποία καθιστούν δυσχερή ή ανέφικτο τον
ουσιαστικό έλεγχο, θα επιστρέφονται για συμπλήρωση και επανυποβολή.
Μετά τα παραπάνω και για την επίσπευση των διοικητικών διαδικασιών έγκρισης των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που άπτονται σε θέματα οδικής ασφάλειας, εξυπηρέτησης - ικανοποίησης του
κοινού και του περιβάλλοντος, παρακαλούνται οι Ο.Τ.Α. στου οποίους αποστέλλεται το παρόν για την
εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών, καθώς και για την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους λαμβάνοντας
ιδιαίτερα υπ’ όψιν το άρθρο 109 του ΚΟΚ, προκειμένου η Υπηρεσία μας να έχει στη διάθεσή της τον
απαιτούμενο χρόνο ελέγχου και επεξεργασίας αυτών.
Συνημμένο:
Πίνακας δικαιολογητικών στοιχείων πληρότητας φακέλου κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΜΕ Β΄ΒΑΘΜΟ

ΟΡΑΜΑ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.