Δεκεμβρίου 12, 2018

ME 13 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

Νοεμβρίου 11, 2017 0

                       

                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Σας προσκαλούμε στην 17η τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ τηνΤετάρτη 15-11-2017 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου και Α΄ φάση Μαστιχαρίου».
 2. 2.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης νερού και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ετών 2017-2019»
 3. 3.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και δικύκλων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για τα έτη 2018 και 2019».
 4. 4.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την«Επέκταση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Μαρμαρίου».
 5. 5.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για τον«Καθαρισμό και απολύμανση δεξαμενών ύδρευσης ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
 6. 6.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμούελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την «Συντήρηση εφαρμογών για το έτος 2018».
 7. 7.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 30/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ψηφιακών μετρητών στάθμης».
 8. 8.    Έγκριση πληρωμής σύνδεσης της δεξαμενής στην περιοχήΔαμάκος – Καψάλια-Πυλίου στο δίκτυο διανομής Χαμηλής Τάσης τηςΔΕΔΔΗΕκαι ορισμός υπολόγου για την πληρωμή της δαπάνης.

 

 1. 9.    Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου λήξης της υπ΄αριθ. 943/24-03-2017 σύμβασης για την «Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για τις χρήσεις 2015 και 2016»
 2. 10. Έγκριση παράτασης της υπ΄αριθ. 3099/25-08-2017 σύμβασης για την «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Κω».
 3. 11. Έγκριση δαπανών προϋπολογισμού 2017.
 4. 12. Έγκριση δαπάνης ανάληψης υποχρέωσης και απευθείας ανάθεση για την «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης νερού και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ετών 2017-2018»
 5. 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Βάρα» Ζηπαρίου Δικαίου».
 6. 14. Συμμετοχή υπαλλήλου της ΔΕΥΑΚ σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Νομικής Βάσης Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 7. 15. Λοιπά θέματα.
 8. 16. Αιτήσεις δημοτών.

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

                         Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

                         Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ                         

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

                       

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.