Σεπτεμβρίου 22, 2018

ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

Οκτωβρίου 12, 2017 0

                                   

                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Σας προσκαλούμε στην 15η τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 13-10-2017 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.    Έγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου 1 «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου – Κεφάλου και Α΄ φάσης Μαστιχαρίου»- Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
  2. 2.    Έγκριση δαπανών προϋπολογισμού 2017.
  3. 3.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 27/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και δικύκλων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για τα έτη 2018 και 2019».
  4. 4.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 28/2017 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου».
  5. 5.    Έγκριση δαπάνης συμμετοχήςυπαλλήλου της ΔΕΥΑΚ σε διημερίδα της ΕΔΕΥΑ.
  6. 6.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και μελέτη πιθανών δομικών ενισχύσεων για την αποκατάσταση, επισκευή και πιθανή ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του Υδατόπυργου της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας Κω, μετά το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017».
  7. 7.    Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην Δήμου   Δικαίουυποέργο«Αρχαιολογικές Εργασίες»
  8. 8.    Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην Δήμου Δικαίου – Β΄ φάση»υποέργο«Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Δικαίου».
  9. 9.    Λοιπά θέματα.
  10. 10.  Αιτήσεις δημοτών.

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

                         Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

                         Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

                        ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.